07:00 - 22:00

Публічний договір (оферта) про надання правової допомоги щодо розірвання шлюбу в судовому порядку

м.Київ, 2018 рік

1. Загальні положення

1.1. Публікація цього Публічного договору за адресою: https://semeynoepravo.kiev.ua/blog/soprovozhdenie-razvoda (далі – Сайт), є публічною офертою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДМАНН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41592558, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, поверх 8, бізнес центр “IQ”, , телефон: +38 044 299 4170), в особі директора Купрія Юрія Володимировича, далі – “Виконавець”, будь-якій фізичній особі, яка наділена повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – “Замовник”, укласти Публічний договір про надання правової допомоги щодо розірвання шлюбу в судовому порядку (далі – Договір), керуючись ст.633, 641 Цивільного кодексу України (далі ЦК України).
1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне схвалення її Замовником та відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче.
1.3. Договір (оферта) є укладеним (акцептованою) з моменту повної оплати Замовником вартості послуг.
1.4. Терміни, що вживаються в Договорі мають таке значення:
публічний договір (оферта) про надання правової допомоги щодо розірвання шлюбу в судовому порядку – правочин з надання послуг щодо правового супроводу судового процесу розірвання шлюбу, який відповідно до статей 628, 633 Цивільного кодексу України є публічним договором;
акцепт – повне та безумовне прийняття Замовником умов публічної оферти;

2. Предмет договору

2.1. Предметом Договору є оплатне надання Замовнику правової допомоги щодо розірвання шлюбу в судовому порядку в місцевих судах України першої інстанції згідно з законодавством України, а саме: сплата судового збору, попередня підготовка та надсилання Замовнику позовної заяви про розірвання шлюбу та інших проміжних процесуальних документів для погодження їх змісту, підписання Замовником та подальше їх надсилання Виконавцем поштою до суду, інформування Замовника про хід розгляду справи.

3. Умови надання та оплата послуг

3.1. Надання Замовнику послуг здійснюється через сайт https://semeynoepravo.kiev.ua/blog/soprovozhdenie-razvoda, шляхом надання Замовником первинної інформації про себе за автоматичним запитом сайту (прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, електронна пошта, адреса реєстрації місця проживання, тощо), після чого з Замовником зв’язується Виконавець для узгодження питань оплати вартості послуг та надіслання скан-копій необхідних документів.
3.2. Загальна вартість послуг, вказаних в п. 2.1 Договору становить 2600 гривень. Із цих коштів Виконавець самостійно від імені Замовника оплачує судовий збір за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу, що становить 768 гривень 40 копійок.
3.3. Рахунок на оплату вищевказаних послуг Замовник отримує на електронну адресу надану представнику Виконавця. Оплата може бути проведена з використанням платіжної системи “WayForPay” через мерчант аккаунт goldmann_group. Крім того Замовник може оплатити послуги Виконавця іншим зручним для нього способом за реквізитами Виконавця зазначеними в п. 8. Договору.
3.4. Послуги, вказані в п. 2.1 Договору, надаються після оплати їх вартості та протягом усього часу судового розгляду справи за позовом Замовника про розірвання шлюбу.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Дотримуватися правил конфіденційності щодо інформації, отриманої в ході укладення та виконання Договору.
4.1.2. Інформувати Замовника про хід виконання послуг, в обсязі, достатньому для того, щоб Замовник міг приймати обґрунтовані рішення по предмету Договору.
4.2. Права Виконавця:
4.2.1. Самостійно обирати методи та способи виконання зобов’язань за даним Договором.
4.2.3. Відмовитися від виконання зобов’язань за Договором на будь якому етапі у випадку несплати Замовником загальної вартості послуг у розмірі та порядку передбаченому п. 3.2., 3.3. Договору, надання Замовником недостовірних даних, інформації, недійсних документів, невиконання п.4.3.3 Договору, при цьому Виконавець не несе відповідальність за настання негативних наслідків, в результаті такої відмови.
4.2.4. Змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, шляхом публікації зазначених змін на Сайті. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця та поширюються на всіх користувачів, з якими укладеного Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше.
4.3. Обов’язки Замовника:
4.3.1. Оплатити Виконавцеві загальну вартість послуг відповідно до п. 3.2., 3.3. Договору.
4.3.2. Надати Виконавцеві достовірну інформацію, дані про себе та дійсні документи необхідні для виконання зобов’язань за Договором.
4.3.3. Отримати поштове відправлення від Виконавця із повним пакетом документів, підписати всі документи необхідні для виконання послуги після чого перенаправити їх на адресу Виконавця.
4.4. Права Замовника:
4.4.1. Вчасно отримувати інформацію про хід виконання послуг, в обсязі, достатньому для прийняття Замовником обґрунтованих рішень щодо предмету Договору.
4.4.2. Збільшити перелік послуг. Таке збільшення оформлюється Додатком до Договору та оплачується окремо.
4.4.3. Повністю або частково відмовитися від послуг без повернення їх сплаченої загальної вартості.
4.4.5. Замовник користується всіма правами споживача за відплатним наданням послуг та має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством та в межах загальної вартості юридичних послуг.
5.2. Всі претензії щодо якості наданих послуг повинні направлятися Замовником на поштову адресу Виконавця: 01014, вул. Болсуновська, б. 13-15, поверх 8 бізнес центр IQ, м. Київ або на офіційну електронну адресу: office@goldmann.group. Термін розгляду претензії Замовника Виконавцем складає п’ятнадцять календарних днів з дня отримання претензії.
5.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання Договору у випадку настання обставин форс-мажору, що визначаються та засвідчуються Торгово-промисловою палатою України. У період дії обставин форс-мажору, виконання Сторонами зобов’язань тимчасово призупиняється.

6. Конфіденційність

6.1. Замовник розуміє, що для одержання послуг, визначених в п. 2.1 Договору, йому необхідно розкрити персональні дані, які будуть використані Виконавцем для оформлення необхідних процесуальних документів, сплати судового збору, тощо.
6.2. Замовник надає дозвіл на обробку Виконавцем власних персональних даних та членів сім’ї для цілей виконання умов цього Договору, сплати судового збору, попередньої підготовки та надсилання Замовнику позовної заяви про розірвання шлюбу та інших проміжних процесуальних документів для погодження їх змісту, підписання Замовником та подальшого їх надсилання поштою до суду, інформування Замовника про хід розгляду справи. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії.

7. Заключні положення

7.1. Дана публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Виконавцем.
7.2. Виконавець надає Замовнику юридичні послугу виключно на українській або російській мовах; використання іншої мови, здійснюється за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

8. Реквізити для оплати послуг Виконавця:

ТОВ “ГОЛДМАНН ГРУП”
Юридична адреса: 01014, м. Київ,
вул. Болсуновська, б. 13-15, пов. 8,
б/ц IQ,
тел.: (068) 517 24 30,
e-mail: office@goldmann.group

Рахунок в гривнях:
Код ЄДРПОУ: 41592558,
р/р № 26002594998
в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»,
МФО 380805, м. Київ,
______________________________________________________________________

Рахунок в ЄВРО
Рахунок: 26000609023
Назва компанії: LIMITED LIABILITY COMPANY “GOLDMANN GROUP” (GOLDMANN GROUP LLC)
Юридична адреса: 01014, 13-15 Bolsunovska street , Kyiv city, Ukraine
Банк Бенефіціара:
Joint Stock Company Raiffeisen Bank Aval, Leskova street. 9, KYIV city, Ukraine
SWIFTcode: AVALUAUKXXX
Correspondent Account: 55.022.305
Банк кореспондент:
Raiffeisen Bank International AG
SWIFTcode: RZBAAT WW

______________________________________________________________________

Рахунок в Доларах США:
Рахунок: 26001609022
Назва компанії: LIMITED LIABILITY COMPANY “GOLDMANN GROUP” (GOLDMANN GROUP LLC)
Юридична адреса: 01014, 13-15 Bolsunovska street, Kyiv city, Ukraine
Банк бенефіціар
Joint Stock Company Raiffeisen Bank Aval, Leskova street. 9, KYIV city, Ukraine
SWIFTcode: AVALUAUKXXX
Correspondent Account: 890-0260-688
Кореспондент банк
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFTcode: IRVTUS3N