07:00 - 22:00

Угода користувача

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей публічний договір (далі по тексту Договір) складений стосовно сайту юридичної компанії «Київський юридичний альянс» https://semeynoepravo.kiev.ua/ (далі по тексту Сайт).
1.2. Сайт належить на правах власності юридичній компанії «Київський юридичний альянс» (далі Компанія).
1.3. Цей Договір регламентує взаємні відносини між Адміністратором Сайту компанії «Київський юридичний альянс» (далі Адміністратор Сайту) та Відвідувачем Сайту.
1.4. Адміністратор Сайту вправі в односторонньому порядку змінювати, доповнювати або видаляти окремі пункти Договору у випадку необхідності, приводити їх у відповідність до законодавчих норм, що змінилися.
1.5. Якщо Відвідувач продовжує користуватися Сайтом, це означає його добровільну згоду з умовами Договору і внесеними до нього Адміністратором змін.
1.6. Відповідальність за своєчасне ознайомлення зі внесеними до цієї угоди змін несе особисто Відвідувач.

ІІ. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни, вказані в цьому Договорі, вживаються у нижчевказаному значенні:
2.1.1. Semeynoepravo.kiev.ua — інтернет-сайт, який надає Відвідувачу інформацію у вигляді переліку юридичних послуг Компанії на сімейну тематику.
2.1.2. Адміністратор Сайту — спеціаліст компанії «Київський юридичний альянс», який діє в інтересах та від імені Компанії та є уповноваженим здійснювати адміністрування Сайту.
2.1.3. Відвідувач сайту юридичної компанії «Київський юридичний альянс» (далі — Відвідувач) — фізична особа, що користується інформаційними послугами Сайту.
2.1.4. Зміст Сайту — присутня на сайті текстова інформація, візуальні зображення, аудіо та відео й інші файли, надані для перегляду та завантаження.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Відвідувачу Сайту інформаційних послуг, що сприяють задоволенню його потреби в юридичній допомозі.
3.1.1. Компанія надає Відвідувачу можливість ознайомитися та скористуватися переліком юридичних послуг, які пов’язані з наданням консультацій та практичної професійної юридичної допомоги з усього спектру питань у галузі сімейного права.
3.1.2. Сфера дії цього Договору поширюється як на чинні, так і на доповнені в процесі вдосконалення роботи послуги Сайту.
3.2. За доступ на Сайт оплата не справляється.
3.3. Цей Договір є публічною офертою. Користування Сайтом автоматично є свідченням згоди Відвідувача з умовами Договору.
3.4. У процесі надання інформаційних послуг та користування Сайтом сторони керуються вимогами законів України.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

4.1. Адміністратор має право:
4.1.1. В межах чинного законодавства на власний розсуд змінювати, доповнювати, видаляти окремі елементи змісту Сайту. Початком дії таких змін вважається момент їх публікації на Сайті.
4.1.2. При порушенні Відвідувачем умов Договору, без попередження обмежувати для нього доступ до Сайту.
4.2. Відвідувач має право:
4.2.1. Безперешкодно відвідувати та користуватися Сайтом.
4.2.2. Без обмежень використовувати всі види послуг, які вказані на Сайті.
4.2.3. Ставити запитання й отримувати відповіді з приводу функціонування Сайту.
4.3. Відвідувач Сайту зобов’язаний:
4.3.1. На вимогу Адміністратора надавати додаткові вимоги з приводу послуг, що надаються Сайтом.
4.3.2. При використанні Сайту неухильно дотримуватися вимог законодавства в галузі інтелектуального та авторського права.
4.3.3. Утримуватися від дій, які можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту.
4.3.4. При користуванні Сайтом не вчиняти дій, які можуть призвести до розповсюдження конфіденційних відомостей, що охороняються законом, про фізичних та юридичних осіб.
4.3.5. При користуванні Сайтом не розповсюджувати без дозволу Адміністратора рекламну інформацію.
4.3.6. Не використовувати ресурси Сайту для наступних дій:
4.3.6.1. Завантаження інформації, яка містить в собі неправдиві відомості або образи, пропагує дискримінацію за будь-якою її ознакою.
4.3.6.2. Закликів до здійснення незаконних дій, а також сприяння особам, які своїми діями прагнуть порушити чинні обмеження та заборони.
4.4. Відвідувачу забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які технічні засоби, автоматичні пристрої та процесори, програмні продукти та алгоритми для отримання доступу до змісту Сайту, а також для подальшого придбання або відстеження незаконно видобутого контенту.
4.4.2. Вчиняти дії, що призводять до порушення встановленого функціонування Сайту.
4.4.3. Обходити систему навігації Сайту з метою подальшого отримання інформаційних матеріалів з використанням засобів, що не надаються послугами даного Сайту.
4.4.4. Вчиняти несанкціонований доступ до функціональних систем або мереж, які мають відношення до Сайту, а також до сервісів, що пропонуються на ньому.

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт та його Зміст є власністю Компанії. Право оперативного керування Сайтом належить Адміністратору.
5.2. Копіювання, публікація, відтворення, передача або розповсюдження, в тому числі в глобальній мережі Інтернет Змісту Сайту можливо тільки після письмового дозволу Адміністратора Сайту.
5.3. Зміст Сайту є результатом інтелектуальної праці співробітників Компанії та захищений авторським право для інтернет-видань можливо тільки за умови прямого відкритого гіперпосилання не нижче другого абзацу.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за збитки або інші негативні наслідки, які настали внаслідок навмисних або необережних дій Користувача, що призвели до порушення положень цього Договору.
6.2. Поза зоною відповідальності Адміністратора Сайту знаходяться:
6.2.1. Комп’ютерні збої та функціональні затримки при здійсненні операцій, якщо вони виникли з причини телекомунікаційних або електричних несправностей, а також в результаті дії непереборної сили.
6.2.2. Несвоєчасні перекази, пов’язані з несправностями в роботі банків та платіжних систем.
6.2.3. Неналежне використання Змісту Сайту Відвідувачем, який не має необхідних для цього технічних пристроїв. При цьому Адміністратор Сайту не несе жодних зобов’язань перед Відвідувачем щодо забезпечення його такими засобами.

VІІ. ПОРУШЕННЯ УМОВ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Адміністратор Сайту у випадку проведення розслідування незаконного використання Сайту, а також при незаконному втручанні в роботу Сайту або порушенні прав інших користувачів Сайту вправі розкрити наявну в нього інформацію, що дозволяє ідентифікувати Користувача, який підозрюється у вчиненні протиправних дій.
7.2. Адміністратор Сайту надає наявну в нього інформацію про Відвідувачів не інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.3. У випадку порушення Відвідувачем положень цього Договору, інших документів, що регулюють умови користування Сайтом, а також при технічних несправностях та тимчасовому зупиненні дії Сайту, Адміністратор без попереднього сповіщення Відвідувача вправі заблокувати його доступ до Сайту.
7.4. Адміністратор Сайту не відповідає перед Відвідувачем або третіми особами за припинення доступу до Змісту Сайту, що настало внаслідок порушення Відвідувачем умов цього Договору або інших документів, що регламентують роботу ресурсу.

VІІІ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. При виникненні претензій, розбіжностей або спорів між Адміністратором Сайту та Відвідувачем сторони зобов’язуються вжити заходів щодо їх позасудового врегулювання. Подачі позовної заяви до суду повинно передувати письмове звернення з пропозицією добровільного вирішення спору.
8.2. Після отримання письмової претензії відповідач впродовж 30 календарних днів зобов’язаний повідомити іншу сторону про результати розгляду звернення.
8.3. При неможливості добровільного врегулювання спору, що виник, кожна зі сторін вправі вжити заходів щодо захисту своїх порушених прав у суді.
8.4. Термін подачі позовної заяви при порушенні умов використання Сайту, в тому числі пов’язаних з порушенням авторського права та права інтелектуальної власності складає 3 роки з моменту, коли стороні стало відомо про порушення.

ІХ. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Заяви та пропозиції користувачів про внесення змін та доповнень до цього Договору Адміністратором не приймаються.
9.2. Відгуки відвідувачів про роботу Сайту не мають конфіденційний характер, і можуть бути використані Адміністратором на власний розсуд.